Jesteś tutaj:

Konkurs ofert na badania uczniów w 2024 r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze jako dysponent środków na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu województwa, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991, ze zm.)

ogłasza  konkurs ofert

adresowany do podstawowych jednostek służby medycyny pracy

na przeprowadzanie w 2024 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu
(DZ. U. z 2019 r., poz.1651) z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego,  żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego

 

Warunki rozpatrzenia ofert:

 • posiadanie pełnych uprawnień do przeprowadzania badań profilaktycznych bądź zatrudnianie lekarza posiadającego takie uprawnienia,
 • wyposażenie gabinetu spełniające wymogi metodyki przeprowadzania badań profilaktycznych.

Poza tym w ofercie należy przedstawić:

 • miejsce wykonywania badań,
 • warunki i godziny przyjęć pacjentów,
 • sposób współpracy ze specjalistami,
 • dostępność do wykonywania badań laboratoryjnych.
 • proponowaną, zryczałtowaną ceną za wykonanie badań 1 ucznia.

 

Ostateczny termin składania ofert:  do 20 maja 2024r.

 • w siedzibie WOMP do godz. 1500 – sekretariat, I piętro
 • listownie (decyduje data stempla pocztowego)
 • e-mailem na adres: sekretariat@womp.zgora.pl

 

Formularz ofertowy (do pobrania)

 

Uwaga !

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025:

https://ko-gorzow.edu.pl/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2024-2025/

 1. Zryczałtowana cena badania profilaktycznego jednej osoby zostanie ustalona po rozpatrzeniu propozycji złożonych przez oferentów.
 2. W przypadku, gdy oferowane ceny świadczeń wskazywać będą, że koszt przebadania jednej osoby w cenie brutto wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego przewyższają kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie jednostkowego badania w ramach zadania objętego zamówieniem, komisja konkursowa może przeprowadzić rokowania z oferentem w celu uzgodnienia ceny za udzielenie świadczenia zdrowotnego lub unieważnić konkurs.
 3. Dyrektorzy szkół, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymają informację o podstawowych jednostkach służby medycyny pracy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych uczniów w 2024r. i zdecydują o wyborze jednostki, z którą nawiążą współpracę.
 4. Lekarze podstawowych jednostek służby medycyny pracy pragnących przystąpić do konkursu ofert będą zobligowani do przeprowadzenia wizytacji stanowisk i wykazania jakim czynnikom szkodliwym, uciążliwym i niebezpiecznym dla zdrowia podlegać będą uczniowie poszczególnych kierunków nauczania w trakcie praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie WOMP zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższych danych.
 5. Bezpłatne badania   profilaktyczne  kandydatów   na   studia   wykonywane   będą   w  WOMP w Zielonej Górze właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
 6. Na życzenie kandydata na studia badania może wykonać odpłatnie dowolna jednostka służby medycyny pracy.
 7. Do konkursu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

 

Zielona Góra, 6 maja 2024 r.

 

Badania uczniów w 2023 r. – informacje

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze jako dysponent środków na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu województwa, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633, ze zm.) zakończył  konkurs ofert adresowany do podstawowych jednostek służby medycyny pracy dotyczący przeprowadzania w 2023 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół o profilach zawodowych z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego,  żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego.

Oferta dotyczy badania uczniów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badania mają na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (podst. prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. z 2019 r., poz.1651).

Poniżej udostępniamy podstawowe dokumenty dla prawidłowej organizacji i rozliczeń wykonanych badań uczniów:

 

Uwaga !

 1. Terminy badań należy ustalać zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024:
  http://ko-gorzow.edu.pl/zarzadzenie-nr-14-2023-lubuskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-25-stycznia-2023-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2023-2024 Link otwiera się w nowym oknie
 2. Dyrektorzy szkół, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymają informację o podstawowych jednostkach służby medycyny pracy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych uczniów w 2023r. i zdecydują o wyborze jednostki, z którą nawiążą współpracę.
 3. Lekarze podstawowych jednostek służby medycyny pracy będą zobligowani do zweryfikowania narażeń opisanych w skierowaniach na badania, jeśli potrzeba to także poprzez przeprowadzenie wizytacji stanowisk praktycznej nauki zawodu i wykazania jakim czynnikom szkodliwym, uciążliwym i niebezpiecznym dla zdrowia podlegać będą uczniowie poszczególnych kierunków nauczania w trakcie praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie WOMP zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższych danych.
 4. Bezpłatne badania   profilaktyczne  kandydatów   na   studia   wykonywane   będą   w  WOMP w Zielonej Górze właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
 5. Na życzenie kandydata na studia badania może wykonać odpłatnie dowolna jednostka służby medycyny pracy.

Informacja z Urzędu Morskiego w Gdyni w spr. wzoru świadectwa morskiego

W załączeniu udostępniamy informację przesłaną przez Urząd Morski w Gdyni dotyczącą obowiązującego wzoru międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza.

Zwraca się szczególną uwagę na integralność całego dokumentu w sytuacji, gdy podpis lekarza i/lub osoby pracującej na morzu składany jest na drugiej stronie certyfikatu. Zalecany jest wówczas wydruk obustronny na jednej kartce, lub korzystanie ze wzoru, który zawiera miejsce na podpisy na pierwszej stronie dokumentu (zwór załączony do pisma).

Pismo Urzędu Morskiego w Gdyni z 4 maja 2023 r.

Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kierowców

Z dniem 6 grudnia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kierowców:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2022, poz. 2503).

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi do badań.

UWAGA!

Zmianie uległy m.in. wzory wydawanych orzeczeń lekarskich oraz oświadczenie kierowcy.

Informacje dot. badań uczniów w 2022 r.

WOMP w Zielonej Górze informuje, iż zakończony został konkurs ofert na przeprowadzanie w 2022 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz.1651) z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego,  żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego.

W załączeniu podajemy wzór umowy pomiędzy szkołą a jednostką medycyny pracy oraz wykaz jednostek medycyny pracy, które zawarły z WOMP stosowną umowę (refundacja kosztów badań).

Do pobrania:

 1. Wykaz jednostek medycyny pracy
 2. Wzór umowy pomiędzy jednostką medycyny pracy a szkołą

 

Uwaga !

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie:

http://ko-gorzow.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-lko-rekrutacja-2022-23.pdf

badania uczniów  przeprowadzane będą po zakończeniu rekrutacji do szkół.

Informacja dotycząca aktualizacji wpisów w ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców

W nawiązaniu do wcześniejszego wpisu Potwierdzenia uprawnień do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań lekarskich kierowców, podajemy informację dla lekarzy przygotowaną przez Departament Ochrony Zdrowia Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego (od 2013 r. jest to organ prowadzący ewidencję lekarzy uprawnionych).


Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w związku z realizacją kompetencji nadzorczych Marszałka Województwa Lubuskiego, dokonuje weryfikacji danych zawartych w „Ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami”, o której mowa w art. 77 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.).

Brak Państwa aktualnych danych w przedmiotowej Ewidencji może powodować konsekwencje formalne oraz prawne w przypadku udostępniania ich np. jednostkom samorządu terytorialnego, organom administracji państwowej, państwowym organom kontroli lub ścigania, lub innym instytucjom zewnętrznym realizującym zadania w obszarze cytowanej ustawy.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonego dokumentu i przesłanie w terminie do 30 maja 2022 r. w dowolnej formie:

 • skan – drogą mailową na adres dz@lubuskie.pl,
 • w wersji papierowej na adres Departamentu Ochrony Zdrowia.

Ponadto informuję, że ostatnia nowelizacja powyższej ustawy zobowiązuje Marszałka Województwa Lubuskiego do ujęcia w ww. Ewidencji informacji, czy lekarz wpisany do Ewidencji posiada prawo do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o przesłanie zaświadczenia wydanego przez właściwy dla Państwa wojewódzki ośrodek medycyny pracy,  w zakresie potwierdzenia posiadania prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy. Oryginał powyższego zaświadczenia proszę przesłać na adres Departamentu Ochrony Zdrowia w terminie do 30 maja 2022 r.

W przypadku braku uprawnień do wykonywania tego rodzaju świadczeń, proszę o znaczenie właściwego pola w załączonym Druku aktualizacyjnym.

 

Do pobrania formularz do aktualizacji danych  lekarza:

druk_aktualizacja_ewidencji_lekarzy 2022


UWAGA:

Obowiązek aktualizacji danych w Ewidencji dotyczy wszystkich osób już w niej widniejących. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w danych objętych tą ewidencją, lekarze zobowiązani są do ich  pisemnego zgłoszenia do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Tym razem obowiązek uzupełnienia danych ma charakter ogólnie obowiązujący, gdyż wynika z poszerzenia zakresu danych w ewidencji o informację o uprawnieniach do badań lekarskich pracowników (na podstawie przepisów Kodeksu Pracy). Potwierdzenia uprawnień dokonuje właściwy WOMP na wniosek lekarza (wzór wniosku). Wydane przez WOMP zaświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień lekarz dołącza do swojego wniosku aktualizacyjnego.

Lekarze wnioskujący o wpis w Ewidencji po raz pierwszy podlegają opłacie ewidencyjnej w wysokości 50 zł.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268, z późn. zm.) posiadanie wpisu w Ewidencji jest warunkiem wykonywania badań lekarskich kierowców. Brak aktualnych i pełnych danych w ewidencji może podważać prawidłowość wydanych orzeczeń.

 

COVID-19: Zmiany w organizacji badań profilaktycznych

01.04.2020.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) informujemy, iż na czas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego zniesiony zostaje obowiązek wykonywania badań okresowych oraz wynikających z art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Podobne regulacje dotyczą badań służb mundurowych: Policji, PSP, Straży Marszałkowskiej, czy SOP. Pozostaje natomiast wymóg wykonywania badań wstępnych i kontrolnych. Nie został również zniesiony obowiązek szeregu innych badań, np. do celów sanitarno-epidemiologicznych, czy związanych z udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. aktem prawnym. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na dodane: art.12a, art.31k i art.31m.

Niezależnie od tego wykonywanie w obecnych okolicznościach badań profilaktycznych pracowników (i innych z zakresu medycyny pracy) wymaga szczególnej ostrożności. Prosimy o stosowanie wzmożonego reżimu higieniczno-sanitarnego, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami GIS, Ministerstwa Zdrowia oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

UWAGA!!!

W tym trudnym czasie stosujemy także zalecenia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi opublikowane w dniu 17.03.2020.

Są one dostępne na stronie IMP: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/news0/&a=31970

i jako bezpośredni link do pliku PDF: http://www.imp.lodz.pl/upload/edukacja/2020/medycyna_pracy_covid19.pdf


Do góry