Deklaracja dostępności – WOMP w Zielonej Górze

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-06

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest:

 • Pani Hanna Oblińska.
 • E-mail: administracja@womp.zgora.pl
 • Telefon: 68 328 48 02

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie dostępu (na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze
 • Adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
  65-096 Zielona Góra , ul. Dąbrówki 15c
 • E-mail: sekretariat@womp.zgora.pl
 • Telefon: 68 328 48 00

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
65-096 Zielona Góra , ul. Dąbrówki 15c

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku WOMP w Zielonej Górze prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie, z przedsionkiem (wejście od strony rejestracji głównej) lub przez drzwi automatyczne, przesuwne (wejście od strony zakładu rehabilitacji). Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także opiekunowie osób z wózkami inwalidzkimi mają możliwość wejścia przez szerokie drzwi  przesuwne automatycznie, otwierane na czujkę ruchu – od strony zakładu rehabilitacji. Do tego wejścia prowadzi wyłożony kostką betonową chodnik od strony parkingu dla pacjentów WOMP. Dostęp do windy jest możliwy przy wejściu lub wjechaniu przez wejście od strony rejestracji głównej, które to wejście nie otwiera się automatycznie. Wejście znajduje się na widoku rejestracji. Pracownice rejestracji są w stanie udzielić pomocy przy wejściu do budynku.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z obszaru rejestracji głównej można dostać się swobodnie do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń na piętrach 1. i 2. (Poradnie i gabinety badań WOMP, Dyrekcja WOMP, dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń) – drogą schodów lub obszerną windą. Na piętro 3., gdzie mieści się jedynie administracja i księgowość, dostęp możliwy jest tylko schodami a wejście zabezpieczone jest kodem. Dostęp do zakładu rehabilitacji wyłącznie osobnym wejściem otwieranym automatycznie od strony zakładu rehabilitacji (parkingu północnego).

Budynek WOMP składa się architektoniczne z 3 części:

– pierwotny budynek dawnej przychodni przemysłowej, w którym mieszczą się gabinety medyczne, Dyrekcja, administracja i księgowość, posiada relatywnie wąski korytarze, jednak połączone na każdym piętrze z obszernym przedsionkiem służącym również jako poczekalnia. Piętra połączone są do poziomu 2. windą. Dostęp do tej części jest możliwy od strony wejścia głównego, przez nowo dobudowaną część (oddana do użytku w 2011 r.)

– dobudowana parterowa część mieszcząca zakład rehabilitacji. Tu korytarze obszerne, dostęp przez szerokie drzwi otwierane automatycznie.

– dobudowana i otworzona w 2011 r. nowa część mieszcząca obecnie rejestrację główną, toalety dla pacjentów (w tym dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych), szeroka klatkę schodową i szyb windy.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W bezpośrednim sąsiedztwie WOMP dostępne są swobodnie bezpłatne miejsca parkingowe – na parkingu WOMP lub na pobliskim parkingu CH Carrefour. Nie ma przeszkód wymagających zastosowanie pochylni. Nie ma pomieszczeń wyposażonych w pętle indukcyjne, zatrudniamy jednak osobę posługującą się językiem migowym w stopniu podstawowym.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak zapewniamy podjazd w bezpośrednie pobliże budynku WOMP.
 • Od najbliższego miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking dla pacjentów znajduje się tuż przy budynku WOMP, od strony wejścia do Zakładu Rehabilitacji.Opodal WOMP znaduje się również obszerny, zadaszony i bezpłatny parking pod CH Carrefour (odległość od WOMP ok. 50m).
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp. Warunkiem wejścia na teren budynku sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku WOMP w Zielonej Górze z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

WOMP zatrudnia osobę posługującą się językiem migowym w stopniu podstawowym.

 

Poniżej szkic orientacyjny budynku WOMP w Zielonej Górze z zaznaczeniem wejść do budynku i położenia parkingów.

Mapa orientacyjna WOMP - parking i wejścia do budynku
Mapa orientacyjna WOMP – parking i wejścia do budynku

Informacje dodatkowe.

Ułatwienia

Istotnym udogodnieniem w obsłudze interesantów o zmniejszonej samodzielności lub szczególnych potrzebach jest możliwość uzyskania fachowej pomocy przez personel medyczny naszej placówki.

Inne informacje i oświadczenia

W razie wystąpienia szczególnych potrzeb naszych interesantów prosimy o kontakt przed osobistym zgłoszeniem się  do WOMP, abyśmy mogli zapewnić dostosowane do problemu możliwości obsługi interesanta.