Informacja dotycząca aktualizacji wpisów w ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców

W nawiązaniu do wcześniejszego wpisu Potwierdzenia uprawnień do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań lekarskich kierowców, podajemy informację dla lekarzy przygotowaną przez Departament Ochrony Zdrowia Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego (od 2013 r. jest to organ prowadzący ewidencję lekarzy uprawnionych).


Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w związku z realizacją kompetencji nadzorczych Marszałka Województwa Lubuskiego, dokonuje weryfikacji danych zawartych w „Ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami”, o której mowa w art. 77 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.).

Brak Państwa aktualnych danych w przedmiotowej Ewidencji może powodować konsekwencje formalne oraz prawne w przypadku udostępniania ich np. jednostkom samorządu terytorialnego, organom administracji państwowej, państwowym organom kontroli lub ścigania, lub innym instytucjom zewnętrznym realizującym zadania w obszarze cytowanej ustawy.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonego dokumentu i przesłanie w terminie do 30 maja 2022 r. w dowolnej formie:

  • skan – drogą mailową na adres dz@lubuskie.pl,
  • w wersji papierowej na adres Departamentu Ochrony Zdrowia.

Ponadto informuję, że ostatnia nowelizacja powyższej ustawy zobowiązuje Marszałka Województwa Lubuskiego do ujęcia w ww. Ewidencji informacji, czy lekarz wpisany do Ewidencji posiada prawo do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o przesłanie zaświadczenia wydanego przez właściwy dla Państwa wojewódzki ośrodek medycyny pracy,  w zakresie potwierdzenia posiadania prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy. Oryginał powyższego zaświadczenia proszę przesłać na adres Departamentu Ochrony Zdrowia w terminie do 30 maja 2022 r.

W przypadku braku uprawnień do wykonywania tego rodzaju świadczeń, proszę o znaczenie właściwego pola w załączonym Druku aktualizacyjnym.

 

Do pobrania formularz do aktualizacji danych  lekarza:

druk_aktualizacja_ewidencji_lekarzy 2022


UWAGA:

Obowiązek aktualizacji danych w Ewidencji dotyczy wszystkich osób już w niej widniejących. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w danych objętych tą ewidencją, lekarze zobowiązani są do ich  pisemnego zgłoszenia do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Tym razem obowiązek uzupełnienia danych ma charakter ogólnie obowiązujący, gdyż wynika z poszerzenia zakresu danych w ewidencji o informację o uprawnieniach do badań lekarskich pracowników (na podstawie przepisów Kodeksu Pracy). Potwierdzenia uprawnień dokonuje właściwy WOMP na wniosek lekarza (wzór wniosku). Wydane przez WOMP zaświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień lekarz dołącza do swojego wniosku aktualizacyjnego.

Lekarze wnioskujący o wpis w Ewidencji po raz pierwszy podlegają opłacie ewidencyjnej w wysokości 50 zł.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268, z późn. zm.) posiadanie wpisu w Ewidencji jest warunkiem wykonywania badań lekarskich kierowców. Brak aktualnych i pełnych danych w ewidencji może podważać prawidłowość wydanych orzeczeń.