Druki

Przedstawiamy wzory wybranych dokumentów stosowanych w medycynie pracy, zgodne z aktualnymi przepisami, lub opracowane przez nas.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, DOKUMENTACJI PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Wzór wniosku do pobrania (.pdf)


BADANIA PROFILAKTYCZNE
Z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm).
Wprowadziło ono zmiany we wzorach orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy (zmiany te są znaczące) oraz niewielką zmianę w szablonie rejestru badań.
Określono również wzór skierowania na badania lekarskie.
Udostępniamy Państwu wspomniane wzory dokumentów w wersji sformatowanej w sposób „przyjazny” do druku:


KIEROWCY
Wzory kart konsultacyjnych stosowanych podczas badań kierowców (zgodne z rozp. MZ z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców):


PRACOWNICY NIEPEŁNOSPRAWNI


KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
Wzory dokumentów dotyczących badań i konsultacji psychologicznych (zgodnie z rozp. MZ z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów):


CHOROBY ZAWODOWE


INNE