Jesteś tutaj:

Badania uczniów w 2023 r. – informacje

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze jako dysponent środków na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu województwa, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633, ze zm.) zakończył  konkurs ofert adresowany do podstawowych jednostek służby medycyny pracy dotyczący przeprowadzania w 2023 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół o profilach zawodowych z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego,  żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego.

Oferta dotyczy badania uczniów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badania mają na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (podst. prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. z 2019 r., poz.1651).

Poniżej udostępniamy podstawowe dokumenty dla prawidłowej organizacji i rozliczeń wykonanych badań uczniów:

 

Uwaga !

 1. Terminy badań należy ustalać zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024:
  http://ko-gorzow.edu.pl/zarzadzenie-nr-14-2023-lubuskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-25-stycznia-2023-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2023-2024 Link otwiera się w nowym oknie
 2. Dyrektorzy szkół, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymają informację o podstawowych jednostkach służby medycyny pracy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych uczniów w 2023r. i zdecydują o wyborze jednostki, z którą nawiążą współpracę.
 3. Lekarze podstawowych jednostek służby medycyny pracy będą zobligowani do zweryfikowania narażeń opisanych w skierowaniach na badania, jeśli potrzeba to także poprzez przeprowadzenie wizytacji stanowisk praktycznej nauki zawodu i wykazania jakim czynnikom szkodliwym, uciążliwym i niebezpiecznym dla zdrowia podlegać będą uczniowie poszczególnych kierunków nauczania w trakcie praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie WOMP zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższych danych.
 4. Bezpłatne badania   profilaktyczne  kandydatów   na   studia   wykonywane   będą   w  WOMP w Zielonej Górze właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
 5. Na życzenie kandydata na studia badania może wykonać odpłatnie dowolna jednostka służby medycyny pracy.

Informacja z Urzędu Morskiego w Gdyni w spr. wzoru świadectwa morskiego

W załączeniu udostępniamy informację przesłaną przez Urząd Morski w Gdyni dotyczącą obowiązującego wzoru międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza.

Zwraca się szczególną uwagę na integralność całego dokumentu w sytuacji, gdy podpis lekarza i/lub osoby pracującej na morzu składany jest na drugiej stronie certyfikatu. Zalecany jest wówczas wydruk obustronny na jednej kartce, lub korzystanie ze wzoru, który zawiera miejsce na podpisy na pierwszej stronie dokumentu (zwór załączony do pisma).

Pismo Urzędu Morskiego w Gdyni z 4 maja 2023 r.

Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kierowców

Z dniem 6 grudnia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kierowców:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2022, poz. 2503).

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi do badań.

UWAGA!

Zmianie uległy m.in. wzory wydawanych orzeczeń lekarskich oraz oświadczenie kierowcy.

Informacje dot. badań uczniów w 2022 r.

WOMP w Zielonej Górze informuje, iż zakończony został konkurs ofert na przeprowadzanie w 2022 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz.1651) z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego,  żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego.

W załączeniu podajemy wzór umowy pomiędzy szkołą a jednostką medycyny pracy oraz wykaz jednostek medycyny pracy, które zawarły z WOMP stosowną umowę (refundacja kosztów badań).

Do pobrania:

 1. Wykaz jednostek medycyny pracy
 2. Wzór umowy pomiędzy jednostką medycyny pracy a szkołą

 

Uwaga !

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie:

http://ko-gorzow.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-lko-rekrutacja-2022-23.pdf

badania uczniów  przeprowadzane będą po zakończeniu rekrutacji do szkół.

Informacja dotycząca aktualizacji wpisów w ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców

W nawiązaniu do wcześniejszego wpisu Potwierdzenia uprawnień do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań lekarskich kierowców, podajemy informację dla lekarzy przygotowaną przez Departament Ochrony Zdrowia Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego (od 2013 r. jest to organ prowadzący ewidencję lekarzy uprawnionych).


Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w związku z realizacją kompetencji nadzorczych Marszałka Województwa Lubuskiego, dokonuje weryfikacji danych zawartych w „Ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami”, o której mowa w art. 77 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.).

Brak Państwa aktualnych danych w przedmiotowej Ewidencji może powodować konsekwencje formalne oraz prawne w przypadku udostępniania ich np. jednostkom samorządu terytorialnego, organom administracji państwowej, państwowym organom kontroli lub ścigania, lub innym instytucjom zewnętrznym realizującym zadania w obszarze cytowanej ustawy.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonego dokumentu i przesłanie w terminie do 30 maja 2022 r. w dowolnej formie:

 • skan – drogą mailową na adres dz@lubuskie.pl,
 • w wersji papierowej na adres Departamentu Ochrony Zdrowia.

Ponadto informuję, że ostatnia nowelizacja powyższej ustawy zobowiązuje Marszałka Województwa Lubuskiego do ujęcia w ww. Ewidencji informacji, czy lekarz wpisany do Ewidencji posiada prawo do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o przesłanie zaświadczenia wydanego przez właściwy dla Państwa wojewódzki ośrodek medycyny pracy,  w zakresie potwierdzenia posiadania prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy. Oryginał powyższego zaświadczenia proszę przesłać na adres Departamentu Ochrony Zdrowia w terminie do 30 maja 2022 r.

W przypadku braku uprawnień do wykonywania tego rodzaju świadczeń, proszę o znaczenie właściwego pola w załączonym Druku aktualizacyjnym.

 

Do pobrania formularz do aktualizacji danych  lekarza:

druk_aktualizacja_ewidencji_lekarzy 2022


UWAGA:

Obowiązek aktualizacji danych w Ewidencji dotyczy wszystkich osób już w niej widniejących. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w danych objętych tą ewidencją, lekarze zobowiązani są do ich  pisemnego zgłoszenia do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Tym razem obowiązek uzupełnienia danych ma charakter ogólnie obowiązujący, gdyż wynika z poszerzenia zakresu danych w ewidencji o informację o uprawnieniach do badań lekarskich pracowników (na podstawie przepisów Kodeksu Pracy). Potwierdzenia uprawnień dokonuje właściwy WOMP na wniosek lekarza (wzór wniosku). Wydane przez WOMP zaświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień lekarz dołącza do swojego wniosku aktualizacyjnego.

Lekarze wnioskujący o wpis w Ewidencji po raz pierwszy podlegają opłacie ewidencyjnej w wysokości 50 zł.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268, z późn. zm.) posiadanie wpisu w Ewidencji jest warunkiem wykonywania badań lekarskich kierowców. Brak aktualnych i pełnych danych w ewidencji może podważać prawidłowość wydanych orzeczeń.

 

Sprawozdania MZ-35A i MZ-35B za 2021 r.

Szanowni Państwo!

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze przypomina o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych za rok 2021:

 • w przypadku podmiotów leczniczych i NZOZ: MZ-35A i MZ-35B,
 • w przypadku indywidualnych praktyk lekarskich: MZ-35A.

Uprzejmie informujemy, ze sprawozdanie należy sporządzić w formie elektronicznej w terminie do
25 lutego
2022 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) po wcześniejszym zalogowaniu się poprzez System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) znajdującej się na stronie :

https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Proszę o terminowe sporządzenie poszczególnych sprawozdań, gdyż po terminie nie będzie możliwe wprowadzenie danych statystycznych do systemu.

Potwierdzenia uprawnień do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań lekarskich kierowców

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym z dnia 14 października 2021 r., Dz.U.2021.1997) na wniosek lekarza właściwy wojewódzki ośrodek medycyny pracy wydaje potwierdzenie posiadania przez tego lekarza prawa do wykonywania badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy. Art. 10 ust.1 ustawy wskazuje na WOMP właściwy „ze względu na miejsce jej [działalności w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi] wykonywania”.

Wynika to z potrzeby aktualizacji danych uprawnionego lekarza w prowadzonej przez Urząd Marszałkowski ewidencji uprawnionych lekarzy. Jest to konsekwencja zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212).

W ty celu udostępniamy do wykorzystania wzór wniosku z zawartą klauzulą RODO:

wzór wniosku o wydanie potw wpisu do ewidencji lek RODO

 

Program rehabilitacyjny – 2. edycja (2021-2023)

Logotypy programu finansowanego ze środków EFS, Programu Regionalnego

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze zaprasza do udziału w Projekcie

„Rehabilitujemy skutecznie – program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego” nr RPLB.06.07.00-08-0008/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, OŚ PRIORYTETOWA 6-Regionalny Rynek Pracy, DZIAŁANIE 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy”  

Aktualny Program jest realizowany przez WOMP w Zielonej Górze od 01.06.2021 r. do 30.05.2023 r.

Celem Projektu jest przywrócenie osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerw. związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub max możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego Programu rehabilitacji medycznej dla osób z terenu Woj. Lubuskiego (w czasie trwania Projektu, w latach 2021-2023).

Kontakt / Informacja / Rejestracja:

Zakład Rehabilitacji WOMP w Zielonej Górze

ul. Dąbrówki 15 c, 65-096 Zielona Góra

tel. 68 328 48 08, 68 328 48 09

…więcej tutaj

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Województwo Lubuskie – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze , na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818) zakończył nabór na partnera do realizacji projektu konkursowego:

„Rehabilitujemy skutecznie – program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego”

planowanego do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Partnerami projektu są:

1) Zielonogórskie Stowarzyszenie AMAZONEK
ul. Waryńskiego 1 A
65-182 Zielona Góra

2) Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Sp. z o.o.
ul. Jedności 59
65-018 Zielona Góra

 

Z w/w podmiotami zawarto partnerstwo i złożony zostanie wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.” (NR NABORU: RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21)

 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego oraz realizacja zadań służących osiągnięciu celów projektu, w szczególności w obszarach województwa w celu likwidacji barier zdrowotnych ludzi aktywnych zawodowo oraz pragnących powrócić na rynek pracy. Ponadto projekt przewiduje działania profilaktyczne i szkoleniowe zapobiegające schorzeniom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania pracy.

 

W ramach programu „Rehabilitujemy skutecznie – program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego”  zakładana jest realizacja następujących działań:

 • Działania informacyjno – edukacyjne o Programie oraz problemach zdrowotnych objętych interwencją
 • Działania wstępnej interwencji polegające na skierowaniu przez lekarzy POZ, AOS, lekarzy medycyny pracy pacjentów kwalifikujących się do udziału w Projekcie bądź samodzielne wnioskowanie przez osobę pragnącą wziąć udział w programie zdrowotnym (po akceptacji Koordynatora merytorycznego projektu lub wyznaczonej przez niego osoby)
 • Konsultacja lek. specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistra fizjoterapii
 • Właściwe świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej
 • Konsultacje lekarza medycyny pracy w celu określenia aktualnych szans zawodowych (kwalifikacja zdrowotna) i prognoz dotyczących dalszej aktywności zawodowej.
 • Konsultacje psychologiczne – na podstawie zaleceń wynikających z konsultacji rehabilitacyjnej lub zespołu prowadzącego
 • Szkolenia dla uczestników programu ukierunkowane na profilaktykę zagrożeń w środowisku pracy oraz kształtowania zdrowego trybu życia
 • Końcowa ocena odbytej rehabilitacji

Termin realizacji projektu: 01.06.2021 – 30.05.2023

 

Zielona Góra, 13.01.2021

Zmiany w przepisach dot. badań lekarskich pracowników

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż 1. grudnia br. uchwalona została zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Zmiany wchodzą w życie 16. grudnia 2020 r.

Tekst rozporządzenia (strona ISAP)

Kluczowa jest zmiana załącznika określającego zakres i częstotliwość wykonywanych badań profilaktycznych pracowników. Uzupełnione zostały także brakujące dotychczas czynniki zagrożenia.

Kryteria zdrowotne zaś należy czerpać z innych źródeł, zwłaszcza z wytycznych IMP w Łodzi.

Do góry