Jesteś tutaj:

Badania uczniów 2020 – konkurs ofert

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze jako dysponent środków na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu województwa, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.)

ogłasza  konkurs ofert
adresowany do podstawowych jednostek służby medycyny pracy
na przeprowadzanie w 2020 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (DZ. U. z 2019 r., poz.1651) 


z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego,  żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego

Czytaj więcej „Badania uczniów 2020 – konkurs ofert”

Wznawiamy rehabilitację!

04.05.2020 r.
UWAGA pacjenci rehabilitacji !!!
W związku z aktualnymi regulacjami prawnymi wznawiamy PROJEKT „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy”.
Z dniem 4. maja 2020 r. wznowiliśmy zapisy na rehabilitację w ramach projektu (odwołane wcześniej w dniu 23.03.2020w związku z ogłoszeniem stanu epidemii).

Zaczynamy również przyjmować pacjentów do rehabilitacji tzw. patologii zawodowych.

Informacji na temat rehabilitacji udzielamy telefonicznie:
68 3284808 lub 68 3284809.

COVID-19: Zmiany w organizacji badań profilaktycznych

01.04.2020.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) informujemy, iż na czas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego zniesiony zostaje obowiązek wykonywania badań okresowych oraz wynikających z art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Podobne regulacje dotyczą badań służb mundurowych: Policji, PSP, Straży Marszałkowskiej, czy SOP. Pozostaje natomiast wymóg wykonywania badań wstępnych i kontrolnych. Nie został również zniesiony obowiązek szeregu innych badań, np. do celów sanitarno-epidemiologicznych, czy związanych z udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. aktem prawnym. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na dodane: art.12a, art.31k i art.31m.

Niezależnie od tego wykonywanie w obecnych okolicznościach badań profilaktycznych pracowników (i innych z zakresu medycyny pracy) wymaga szczególnej ostrożności. Prosimy o stosowanie wzmożonego reżimu higieniczno-sanitarnego, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami GIS, Ministerstwa Zdrowia oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

UWAGA!!!

W tym trudnym czasie stosujemy także zalecenia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi opublikowane w dniu 17.03.2020.

Są one dostępne na stronie IMP: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/news0/&a=31970

i jako bezpośredni link do pliku PDF: http://www.imp.lodz.pl/upload/edukacja/2020/medycyna_pracy_covid19.pdf


KOMUNIKAT zw. z CoVID-19 !!!

13.03.2020.
W związku z rosnącą ilością osób zakażonych koronawirusem (CoVID-19) prosimy o bezwzględne przestrzeganie nowych zasad przyjęć w WOMP.
Sytuacja jest wyjątkowa i dążymy do ograniczenia wizyt u lekarzy medycyny pracy do przypadków absolutnie pilnych!
Musimy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko Państwa, ale także personelu medycznego, którego nikt nie będzie mógł zastąpić, gdy sami zostaną zakażeni koronawirusem.

Pacjentów prosimy o rejestrację telefoniczną do lekarzy medycyny pracy pod nr:
68 328 48 20 lub 68 328 48 30
W trakcie rozmowy pielęgniarka/rejestratorka poprosi o odpowiedź na pytania weryfikacyjne i zdecyduje czy pacjent zostanie umówiony na wizytę w przychodni.

Pacjenci z objawami infekcji powinni pozostać w domu. Takie osoby NIE będą obsługiwane ze względu na ryzyko dla innych pacjentów i dla personelu.

UWAGA !!!
Pacjenci z objawami infekcji powinni pozostać w domu.
JEŚLI NIE MUSISZ, NIE WCHODŹ DO PRZYCHODNI !!!
NIE NARAŻAJ SIEBIE I SWOICH BLISKICH !!!

Badania uczniów w 2019 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy o rozpatrzeniu ofert na przeprowadzenie w roku 2019 badań lekarskich kandydatów do szkół kształcących w zawodach na terenie 7 południowych powiatów województwa lubuskiego, tj. w obszarze działania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

Przedstawiamy wykaz jednostek służby medycyny pracy uprawnionych, w roku 2019, do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014r. poz.1144).
Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem badaniom podlegają tylko te osoby, które w trakcie praktycznej nauki zawodu narażone są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia.
Prosimy o wybranie jednostki medycyny pracy, która przeprowadzi badania profilaktyczne kandydatów do Państwa szkoły i zawarcie stosownej umowy, której wzór udostępniony jest poniżej, wraz ze wzorem skierowania na badanie.
W przypadku kandydatów niepełnoletnich należy pamiętać o oświadczeniu rodziców o stanie zdrowia dziecka.

Zasady przeprowadzenia badań lekarskich uczniów w roku 2019:

  1. Badania będą przeprowadzone na podstawie umowy placówki dydaktycznej z jednostką medycyny pracy w terminie uzgodnionym ze szkołą.
  2. Podstawą przeprowadzenia badania lekarskiego jest skierowanie wydane przez placówkę dydaktyczną.
  3. Wzór skierowania określony jest w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2014r. poz.1144).
  4. Szkoła jest zobowiązana określić w skierowaniu informacje o czynnikach narażenia zagrażających zdrowiu, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
  5. Nie będą finansowane koszty badań kandydatów kierunków, na których jednoznacznie nie wykazano oraz nie udokumentowano występowanie czynnika narażenia w trakcie praktycznej nauki zawodu.
  6. W przypadku wątpliwości, co do konieczności badania kandydatów na dany kierunek nauczania, WOMP służy poradą merytoryczną.
  7. Kandydaci jako małoletni na badanie lekarskie powinni zgłosić się z przedstawicielem ustawowym lub posiadać oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie takiego badania, a także posiadać dokumentację medyczną / karty zdrowia ucznia i badań bilansowych.
  8. Szkoła zobowiązana jest przesłać do WOMP informacje o kierunkach kształcenia i liczbie uczniów podlegających badaniom, o których mowa wyżej.
  9. Szkoła potwierdza listę wykonanych badań na podstawie otrzymanych orzeczeń lekarskich.

Informujemy, że badaniom nie podlegają kandydaci, którzy zajęcia praktyczne realizują w charakterze pracowników młodocianych, do tych osób stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Wymagane, na niektórych kierunkach kształcenia, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczki zdrowia) nie wchodzą w zakres badań określonych w cytowanym rozporządzeniu. Badania te może wykonać lekarz rodzinny.

Przypominamy, że zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych oraz w czasie miesięcznej praktyki zawodowej nie mogą zagrażać zdrowiu uczniów co wynika z przepisów BHP w placówkach nauczania, Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zatrudnianie młodocianych. Zatem przestrzeganie przepisów BHP podczas zajęć praktycznych wyeliminuje potencjalne zagrożenia dla zdrowia uczniów.

Pliki do pobrania:

Do góry