Jesteś tutaj:

Walne zebranie oddziału PTMP w Zielonej Górze – 6 lipiec 2022 r.

Zarząd Oddziału PTMP w Zielonej Górze przypomina, że zgodnie z ustaleniami na ostatnim szkoleniu PTMP w dniu 27.04.2022r. zapraszamy na  Walne Zebranie Członków Oddziału w dniu 06.07.2022 r. godz. 11:00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przy ulicy Batorego 71.

Zjazd zwołany jest w związku z wyborem delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów. Prosimy wszystkich Członków  Oddziału PTMP w Zielonej Górze o niezawodne przybycie w celu dokonania wyboru nowych przedstawicieli Oddziału PTMP w Zielonej Górze.

 

Agenda

Część I Aktualności w medycynie pracy

 1. „Zmiany w przepisach dotyczące badań kierowców” , Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Tomasz Gajewski

 

Część II sprawozdawczo-wyborcza

 1. Wybory:
 • Prowadzącego zebranie
 • Komisji uchwał i wniosków
 • Komisji skrutacyjnej
 1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału (przewodniczącego, skarbnika, sekretarza, komisji rewizyjnej)
 2. Wybory:
 • Zarządu Oddziału (sekretarza, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, skarbnika oraz członków Zarządu)
 • Komisji rewizyjnej
 • Delegata na Krajowy Zjazd PTMP

W przypadku braku kworum kolejny termin Wyborów ustala się na godzinę 11:30 w tym samym dniu.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe drogą mailową  na e mail: sekretariat@womp.zgora.pl lub telefoniczne pod nr tel. 068 328 48 00

 

UWAGA!

Skarbnik zielonogórskiego oddziału PTMP przypomina o uregulowaniu zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP składka od dnia 1.01.2018r. wynosić 100,00 zł rocznie. Dla niepracujących członków-emerytów składka wynosi 50,00zł.

 

Przewodniczący

Oddz. PTMP w Zielonej Górze

lek. med. Roman Pilecki

Informacje dot. badań uczniów w 2022 r.

WOMP w Zielonej Górze informuje, iż zakończony został konkurs ofert na przeprowadzanie w 2022 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz.1651) z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego,  żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego.

W załączeniu podajemy wzór umowy pomiędzy szkołą a jednostką medycyny pracy oraz wykaz jednostek medycyny pracy, które zawarły z WOMP stosowną umowę (refundacja kosztów badań).

Do pobrania:

 1. Wykaz jednostek medycyny pracy
 2. Wzór umowy pomiędzy jednostką medycyny pracy a szkołą

 

Uwaga !

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie:

http://ko-gorzow.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-lko-rekrutacja-2022-23.pdf

badania uczniów  przeprowadzane będą po zakończeniu rekrutacji do szkół.

Informacja dotycząca aktualizacji wpisów w ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców

W nawiązaniu do wcześniejszego wpisu Potwierdzenia uprawnień do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań lekarskich kierowców, podajemy informację dla lekarzy przygotowaną przez Departament Ochrony Zdrowia Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego (od 2013 r. jest to organ prowadzący ewidencję lekarzy uprawnionych).


Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w związku z realizacją kompetencji nadzorczych Marszałka Województwa Lubuskiego, dokonuje weryfikacji danych zawartych w „Ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami”, o której mowa w art. 77 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.).

Brak Państwa aktualnych danych w przedmiotowej Ewidencji może powodować konsekwencje formalne oraz prawne w przypadku udostępniania ich np. jednostkom samorządu terytorialnego, organom administracji państwowej, państwowym organom kontroli lub ścigania, lub innym instytucjom zewnętrznym realizującym zadania w obszarze cytowanej ustawy.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonego dokumentu i przesłanie w terminie do 30 maja 2022 r. w dowolnej formie:

 • skan – drogą mailową na adres dz@lubuskie.pl,
 • w wersji papierowej na adres Departamentu Ochrony Zdrowia.

Ponadto informuję, że ostatnia nowelizacja powyższej ustawy zobowiązuje Marszałka Województwa Lubuskiego do ujęcia w ww. Ewidencji informacji, czy lekarz wpisany do Ewidencji posiada prawo do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o przesłanie zaświadczenia wydanego przez właściwy dla Państwa wojewódzki ośrodek medycyny pracy,  w zakresie potwierdzenia posiadania prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy. Oryginał powyższego zaświadczenia proszę przesłać na adres Departamentu Ochrony Zdrowia w terminie do 30 maja 2022 r.

W przypadku braku uprawnień do wykonywania tego rodzaju świadczeń, proszę o znaczenie właściwego pola w załączonym Druku aktualizacyjnym.

 

Do pobrania formularz do aktualizacji danych  lekarza:

druk_aktualizacja_ewidencji_lekarzy 2022


UWAGA:

Obowiązek aktualizacji danych w Ewidencji dotyczy wszystkich osób już w niej widniejących. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w danych objętych tą ewidencją, lekarze zobowiązani są do ich  pisemnego zgłoszenia do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Tym razem obowiązek uzupełnienia danych ma charakter ogólnie obowiązujący, gdyż wynika z poszerzenia zakresu danych w ewidencji o informację o uprawnieniach do badań lekarskich pracowników (na podstawie przepisów Kodeksu Pracy). Potwierdzenia uprawnień dokonuje właściwy WOMP na wniosek lekarza (wzór wniosku). Wydane przez WOMP zaświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień lekarz dołącza do swojego wniosku aktualizacyjnego.

Lekarze wnioskujący o wpis w Ewidencji po raz pierwszy podlegają opłacie ewidencyjnej w wysokości 50 zł.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268, z późn. zm.) posiadanie wpisu w Ewidencji jest warunkiem wykonywania badań lekarskich kierowców. Brak aktualnych i pełnych danych w ewidencji może podważać prawidłowość wydanych orzeczeń.

 

Sprawozdania MZ-35A i MZ-35B za 2021 r.

Szanowni Państwo!

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze przypomina o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych za rok 2021:

 • w przypadku podmiotów leczniczych i NZOZ: MZ-35A i MZ-35B,
 • w przypadku indywidualnych praktyk lekarskich: MZ-35A.

Uprzejmie informujemy, ze sprawozdanie należy sporządzić w formie elektronicznej w terminie do
25 lutego
2022 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) po wcześniejszym zalogowaniu się poprzez System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) znajdującej się na stronie :

https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Proszę o terminowe sporządzenie poszczególnych sprawozdań, gdyż po terminie nie będzie możliwe wprowadzenie danych statystycznych do systemu.

Potwierdzenia uprawnień do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań lekarskich kierowców

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym z dnia 14 października 2021 r., Dz.U.2021.1997) na wniosek lekarza właściwy wojewódzki ośrodek medycyny pracy wydaje potwierdzenie posiadania przez tego lekarza prawa do wykonywania badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy. Art. 10 ust.1 ustawy wskazuje na WOMP właściwy „ze względu na miejsce jej [działalności w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi] wykonywania”.

Wynika to z potrzeby aktualizacji danych uprawnionego lekarza w prowadzonej przez Urząd Marszałkowski ewidencji uprawnionych lekarzy. Jest to konsekwencja zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212).

W ty celu udostępniamy do wykorzystania wzór wniosku z zawartą klauzulą RODO:

wzór wniosku o wydanie potw wpisu do ewidencji lek RODO

 

Do góry