Jesteś tutaj:

Badania uczniów w 2023 r. – informacje

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze jako dysponent środków na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu województwa, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633, ze zm.) zakończył  konkurs ofert adresowany do podstawowych jednostek służby medycyny pracy dotyczący przeprowadzania w 2023 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół o profilach zawodowych z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego,  żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego.

Oferta dotyczy badania uczniów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badania mają na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (podst. prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. z 2019 r., poz.1651).

Poniżej udostępniamy podstawowe dokumenty dla prawidłowej organizacji i rozliczeń wykonanych badań uczniów:

 

Uwaga !

  1. Terminy badań należy ustalać zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024:
    http://ko-gorzow.edu.pl/zarzadzenie-nr-14-2023-lubuskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-25-stycznia-2023-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2023-2024 Link otwiera się w nowym oknie
  2. Dyrektorzy szkół, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymają informację o podstawowych jednostkach służby medycyny pracy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych uczniów w 2023r. i zdecydują o wyborze jednostki, z którą nawiążą współpracę.
  3. Lekarze podstawowych jednostek służby medycyny pracy będą zobligowani do zweryfikowania narażeń opisanych w skierowaniach na badania, jeśli potrzeba to także poprzez przeprowadzenie wizytacji stanowisk praktycznej nauki zawodu i wykazania jakim czynnikom szkodliwym, uciążliwym i niebezpiecznym dla zdrowia podlegać będą uczniowie poszczególnych kierunków nauczania w trakcie praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie WOMP zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższych danych.
  4. Bezpłatne badania   profilaktyczne  kandydatów   na   studia   wykonywane   będą   w  WOMP w Zielonej Górze właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
  5. Na życzenie kandydata na studia badania może wykonać odpłatnie dowolna jednostka służby medycyny pracy.

Informacja z Urzędu Morskiego w Gdyni w spr. wzoru świadectwa morskiego

W załączeniu udostępniamy informację przesłaną przez Urząd Morski w Gdyni dotyczącą obowiązującego wzoru międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza.

Zwraca się szczególną uwagę na integralność całego dokumentu w sytuacji, gdy podpis lekarza i/lub osoby pracującej na morzu składany jest na drugiej stronie certyfikatu. Zalecany jest wówczas wydruk obustronny na jednej kartce, lub korzystanie ze wzoru, który zawiera miejsce na podpisy na pierwszej stronie dokumentu (zwór załączony do pisma).

Pismo Urzędu Morskiego w Gdyni z 4 maja 2023 r.

Do góry