Projekt rehabilitacyjny WOMP 2021-2023

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
zaprasza do udziału w Projekcie

„Rehabilitujemy skutecznie – program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego” nr RPLB.06.07.00-08-0008/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, OŚ PRIORYTETOWA 6-Regionalny Rynek Pracy, DZIAŁANIE 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy”.

Aktualny Program jest realizowany przez WOMP w Zielonej Górze
od 01.06.2021 r. do 30.05.2023 r.

Celem Projektu jest przywrócenie osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego Programu rehabilitacji medycznej dla osób z terenu województwa lubuskiego (w czasie trwania Projektu, w latach 2021-2023).

UWAGA:

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które korzystały z projektów na terenie województwa lubuskiego (zarówno w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Zielonej Górze, jak i w pozostałych podmiotach leczniczych),a które realizowane były na podstawie „Programu polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowanego do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy”.

Kontakt / Informacja / Rejestracja:
Zakład Rehabilitacji WOMP w Zielonej Górze
ul. Dąbrówki 15 c, 65-096 Zielona Góra
tel. 68 328 48 08, 68 328 48 09

 

Aktualizacja 29 września 2021r.