Projekt rehabilitacyjny WOMP 2019-2020

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
zaprasza do udziału w Projekcie:
„Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego

oraz osób powracających do pracy”.

Projekt „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” nr RPLB.06.07.00-08-0007/18 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa: 6 – Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 – Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Logotypy programu finansowanego ze środków EFS, Programu Regionalnego

Wartość projektu: 1 198 272,00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich (wartość dofinansowania): 1 138 358,40 PLN.

Celem Projektu jest przywrócenie osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerw. związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub max możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego Programu rehabilitacji medycznej dla osób z terenu Woj. Lubuskiego (w czasie trwania Projektu, w latach 2018-2020).

Planowane jest objęcie projektem 1200 Lubuszan. Oczekuje się, że co najmniej 55% uczestników (660 osób) będzie mogło dzięki udziałowi w programie podjąć pracę, powrócić do niej, lub kontynuować zatrudnienie.
Spodziewamy się, że projekt obejmie co najmniej 115 osób w wieku 50 lat i wiecej (9,5% uczestników).

W ramach zadań przewidzianych do realizacji zaproponowano zgodnie z przyjętym RPZ działania informacyjno-edukacyjne, świadczenia reh. medycznej (zab. fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, masaż), konsultacje medyczne (lek. reh. med., lek. med. pracy), edukację zdrowotną, wsparcie psychologiczne, szkolenia.
Projekt realizowany jest przez WOMP w Z.G. w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Pracy „POL-E-S” Sp. z o.o. oraz z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Kontakt / Informacja / Rejestracja:

Zakład Rehabilitacji WOMP w Zielonej Górze
ul. Dąbrówki 15 c, 65-096 Zielona Góra
tel. 68 328 48 08, 68 328 48 09


W celu zwiększenia dostępności dla pacjentów korzystających ze świadczeń fizjoterapeutycznych w ramach projektu, WOMP w Zielonej Górze wydłużył godziny pracy Zakładu Rehabilitacji: piątek do godz. 20.00 oraz soboty w godzinach 9.00-13.00.

Wykaz sobót pracujących Zakładu Rehabilitacji WOMP w Zielonej Górze dla pacjentów projektu w 2020 roku.:

 • 18 stycznia 2020
 • 22 lutego 2020
 • 14 marca 2020
 • 18 kwietnia 2020
 • 23 maja 2020
 • 13 czerwca 2020
 • 18 lipca 2020
 • 22 sierpnia 2020
 • 12 września 2020
 • 17 października 2020
 • 7 listopada 2020
 • 5 grudnia 2020