Badania uczniów 2020 – konkurs ofert

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze jako dysponent środków na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu województwa, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.)

ogłasza  konkurs ofert
adresowany do podstawowych jednostek służby medycyny pracy
na przeprowadzanie w 2020 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (DZ. U. z 2019 r., poz.1651) 


z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego,  żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego

Warunki rozpatrzenia ofert:

 1. posiadanie pełnych uprawnień do przeprowadzania badań profilaktycznych bądź zatrudnianie lekarza posiadającego takie uprawnienia,
 2. wyposażenie gabinetu spełniające wymogi metodyki przeprowadzania badań profilaktycznych.

Poza tym w ofercie należy przedstawić:

 1. miejsce wykonywania badań,
 2. warunki i godziny przyjęć pacjentów,
 3. sposób współpracy ze specjalistami,
 4. dostępność do wykonywania badań laboratoryjnych.
 5. proponowaną, zryczałtowaną ceną za wykonanie badań 1 ucznia.

Ostateczny termin składania ofert:  do 19 czerwca 2020r.

 • w siedzibie WOMP do godz. 1500 – sekretariat, I piętro
 • listownie (decyduje data stempla pocztowego)
 • e-mailem na adres: sekretariat@womp.zgora.pl

Uwaga !

 1. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie:
  https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021
  badania uczniów  przeprowadzane będą po zakończeniu rekrutacji do szkół.
 2. Zryczałtowana cena badania profilaktycznego jednej osoby zostanie ustalona po rozpatrzeniu propozycji złożonych przez oferentów.
 3. W przypadku, gdy oferowane ceny świadczeń wskazywać będą, że koszt przebadania jednej osoby w cenie brutto wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego przewyższają kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie jednostkowego badania w ramach zadania objętego zamówieniem, komisja konkursowa może przeprowadzić rokowania z oferentem w celu uzgodnienia ceny za udzielenie świadczenia zdrowotnego lub unieważnić konkurs.
 4. Dyrektorzy szkół, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymają informację o podstawowych jednostkach służby medycyny pracy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych uczniów w 2020r. i zdecydują o wyborze jednostki, z którą nawiążą współpracę.
 5. Lekarze podstawowych jednostek służby medycyny pracy pragnących przystąpić do konkursu ofert będą zobligowani do przeprowadzenia wizytacji stanowisk i wykazania jakim czynnikom szkodliwym, uciążliwym i niebezpiecznym dla zdrowia podlegać będą uczniowie poszczególnych kierunków nauczania w trakcie praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie WOMP zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższych danych.
 6. Bezpłatne   badania   profilaktyczne  kandydatów   na   studia   wykonywane   będą   w  WOMP w Zielonej Górze właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
 7. Na życzenie kandydata na studia badania może wykonać odpłatnie dowolna jednostka służby medycyny pracy.
 8. Do konkursu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Zielona Góra, 3 czerwca 2020 r.  

Formularz ofertowy: