Badania uczniów w 2019 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy o rozpatrzeniu ofert na przeprowadzenie w roku 2019 badań lekarskich kandydatów do szkół kształcących w zawodach na terenie 7 południowych powiatów województwa lubuskiego, tj. w obszarze działania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

Przedstawiamy wykaz jednostek służby medycyny pracy uprawnionych, w roku 2019, do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014r. poz.1144).
Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem badaniom podlegają tylko te osoby, które w trakcie praktycznej nauki zawodu narażone są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia.
Prosimy o wybranie jednostki medycyny pracy, która przeprowadzi badania profilaktyczne kandydatów do Państwa szkoły i zawarcie stosownej umowy, której wzór udostępniony jest poniżej, wraz ze wzorem skierowania na badanie.
W przypadku kandydatów niepełnoletnich należy pamiętać o oświadczeniu rodziców o stanie zdrowia dziecka.

Zasady przeprowadzenia badań lekarskich uczniów w roku 2019:

  1. Badania będą przeprowadzone na podstawie umowy placówki dydaktycznej z jednostką medycyny pracy w terminie uzgodnionym ze szkołą.
  2. Podstawą przeprowadzenia badania lekarskiego jest skierowanie wydane przez placówkę dydaktyczną.
  3. Wzór skierowania określony jest w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2014r. poz.1144).
  4. Szkoła jest zobowiązana określić w skierowaniu informacje o czynnikach narażenia zagrażających zdrowiu, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
  5. Nie będą finansowane koszty badań kandydatów kierunków, na których jednoznacznie nie wykazano oraz nie udokumentowano występowanie czynnika narażenia w trakcie praktycznej nauki zawodu.
  6. W przypadku wątpliwości, co do konieczności badania kandydatów na dany kierunek nauczania, WOMP służy poradą merytoryczną.
  7. Kandydaci jako małoletni na badanie lekarskie powinni zgłosić się z przedstawicielem ustawowym lub posiadać oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie takiego badania, a także posiadać dokumentację medyczną / karty zdrowia ucznia i badań bilansowych.
  8. Szkoła zobowiązana jest przesłać do WOMP informacje o kierunkach kształcenia i liczbie uczniów podlegających badaniom, o których mowa wyżej.
  9. Szkoła potwierdza listę wykonanych badań na podstawie otrzymanych orzeczeń lekarskich.

Informujemy, że badaniom nie podlegają kandydaci, którzy zajęcia praktyczne realizują w charakterze pracowników młodocianych, do tych osób stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Wymagane, na niektórych kierunkach kształcenia, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczki zdrowia) nie wchodzą w zakres badań określonych w cytowanym rozporządzeniu. Badania te może wykonać lekarz rodzinny.

Przypominamy, że zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych oraz w czasie miesięcznej praktyki zawodowej nie mogą zagrażać zdrowiu uczniów co wynika z przepisów BHP w placówkach nauczania, Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zatrudnianie młodocianych. Zatem przestrzeganie przepisów BHP podczas zajęć praktycznych wyeliminuje potencjalne zagrożenia dla zdrowia uczniów.

Pliki do pobrania: