Badania uczniów 2021

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze jako dysponent środków na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu województwa, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711, ze zm.)

rozstrzygnął  konkurs ofert

adresowany do podstawowych jednostek służby medycyny pracy

na przeprowadzanie w 2021 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (DZ. U. z 2019 r., poz.1651)

z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego,  żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego

 

Wszystkie jednostki zakwalifikowane do prowadzenia badań uczniów w 2021 r. zostały powiadomione w odrębny sposób.

Uwaga !

  1. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie:                                           https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol
    badania uczniów  przeprowadzane będą po zakończeniu rekrutacji do szkół.
  1. Zryczałtowana cena badania profilaktycznego jednej osoby zostanie ustalona po rozpatrzeniu propozycji złożonych przez oferentów.
  2. W przypadku, gdy oferowane ceny świadczeń wskazywać będą, że koszt przebadania jednej osoby w cenie brutto wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego przewyższają kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie jednostkowego badania w ramach zadania objętego zamówieniem, komisja konkursowa może przeprowadzić rokowania z oferentem w celu uzgodnienia ceny za udzielenie świadczenia zdrowotnego lub unieważnić konkurs.
  3. Dyrektorzy szkół, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymają informację o podstawowych jednostkach służby medycyny pracy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych uczniów w 2021r. i zdecydują o wyborze jednostki, z którą nawiążą współpracę.
  4. Lekarze podstawowych jednostek służby medycyny pracy pragnących przystąpić do konkursu ofert będą zobligowani do przeprowadzenia wizytacji stanowisk i wykazania jakim czynnikom szkodliwym, uciążliwym i niebezpiecznym dla zdrowia podlegać będą uczniowie poszczególnych kierunków nauczania w trakcie praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie WOMP zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższych danych.
  5. Bezpłatne badania   profilaktyczne  kandydatów   na   studia   wykonywane   będą   w  WOMP w Zielonej Górze właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
  6. Na życzenie kandydata na studia badania może wykonać odpłatnie dowolna jednostka służby medycyny pracy.
  7. Do konkursu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.