Jesteś tutaj:

Konkurs ofert na badania uczniów w 2024 r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze jako dysponent środków na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu województwa, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991, ze zm.)

ogłasza  konkurs ofert

adresowany do podstawowych jednostek służby medycyny pracy

na przeprowadzanie w 2024 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu
(DZ. U. z 2019 r., poz.1651) z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego,  żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego

 

Warunki rozpatrzenia ofert:

 • posiadanie pełnych uprawnień do przeprowadzania badań profilaktycznych bądź zatrudnianie lekarza posiadającego takie uprawnienia,
 • wyposażenie gabinetu spełniające wymogi metodyki przeprowadzania badań profilaktycznych.

Poza tym w ofercie należy przedstawić:

 • miejsce wykonywania badań,
 • warunki i godziny przyjęć pacjentów,
 • sposób współpracy ze specjalistami,
 • dostępność do wykonywania badań laboratoryjnych.
 • proponowaną, zryczałtowaną ceną za wykonanie badań 1 ucznia.

 

Ostateczny termin składania ofert:  do 20 maja 2024r.

 • w siedzibie WOMP do godz. 1500 – sekretariat, I piętro
 • listownie (decyduje data stempla pocztowego)
 • e-mailem na adres: sekretariat@womp.zgora.pl

 

Formularz ofertowy (do pobrania)

 

Uwaga !

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025:

https://ko-gorzow.edu.pl/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2024-2025/

 1. Zryczałtowana cena badania profilaktycznego jednej osoby zostanie ustalona po rozpatrzeniu propozycji złożonych przez oferentów.
 2. W przypadku, gdy oferowane ceny świadczeń wskazywać będą, że koszt przebadania jednej osoby w cenie brutto wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego przewyższają kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie jednostkowego badania w ramach zadania objętego zamówieniem, komisja konkursowa może przeprowadzić rokowania z oferentem w celu uzgodnienia ceny za udzielenie świadczenia zdrowotnego lub unieważnić konkurs.
 3. Dyrektorzy szkół, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymają informację o podstawowych jednostkach służby medycyny pracy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych uczniów w 2024r. i zdecydują o wyborze jednostki, z którą nawiążą współpracę.
 4. Lekarze podstawowych jednostek służby medycyny pracy pragnących przystąpić do konkursu ofert będą zobligowani do przeprowadzenia wizytacji stanowisk i wykazania jakim czynnikom szkodliwym, uciążliwym i niebezpiecznym dla zdrowia podlegać będą uczniowie poszczególnych kierunków nauczania w trakcie praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie WOMP zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższych danych.
 5. Bezpłatne badania   profilaktyczne  kandydatów   na   studia   wykonywane   będą   w  WOMP w Zielonej Górze właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
 6. Na życzenie kandydata na studia badania może wykonać odpłatnie dowolna jednostka służby medycyny pracy.
 7. Do konkursu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

 

Zielona Góra, 6 maja 2024 r.

 

Do góry