Jesteś tutaj:

Badania uczniów w 2019 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy o rozpatrzeniu ofert na przeprowadzenie w roku 2019 badań lekarskich kandydatów do szkół kształcących w zawodach na terenie 7 południowych powiatów województwa lubuskiego, tj. w obszarze działania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

Przedstawiamy wykaz jednostek służby medycyny pracy uprawnionych, w roku 2019, do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014r. poz.1144).
Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem badaniom podlegają tylko te osoby, które w trakcie praktycznej nauki zawodu narażone są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia.
Prosimy o wybranie jednostki medycyny pracy, która przeprowadzi badania profilaktyczne kandydatów do Państwa szkoły i zawarcie stosownej umowy, której wzór udostępniony jest poniżej, wraz ze wzorem skierowania na badanie.
W przypadku kandydatów niepełnoletnich należy pamiętać o oświadczeniu rodziców o stanie zdrowia dziecka.

Zasady przeprowadzenia badań lekarskich uczniów w roku 2019:

 1. Badania będą przeprowadzone na podstawie umowy placówki dydaktycznej z jednostką medycyny pracy w terminie uzgodnionym ze szkołą.
 2. Podstawą przeprowadzenia badania lekarskiego jest skierowanie wydane przez placówkę dydaktyczną.
 3. Wzór skierowania określony jest w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2014r. poz.1144).
 4. Szkoła jest zobowiązana określić w skierowaniu informacje o czynnikach narażenia zagrażających zdrowiu, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
 5. Nie będą finansowane koszty badań kandydatów kierunków, na których jednoznacznie nie wykazano oraz nie udokumentowano występowanie czynnika narażenia w trakcie praktycznej nauki zawodu.
 6. W przypadku wątpliwości, co do konieczności badania kandydatów na dany kierunek nauczania, WOMP służy poradą merytoryczną.
 7. Kandydaci jako małoletni na badanie lekarskie powinni zgłosić się z przedstawicielem ustawowym lub posiadać oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie takiego badania, a także posiadać dokumentację medyczną / karty zdrowia ucznia i badań bilansowych.
 8. Szkoła zobowiązana jest przesłać do WOMP informacje o kierunkach kształcenia i liczbie uczniów podlegających badaniom, o których mowa wyżej.
 9. Szkoła potwierdza listę wykonanych badań na podstawie otrzymanych orzeczeń lekarskich.

Informujemy, że badaniom nie podlegają kandydaci, którzy zajęcia praktyczne realizują w charakterze pracowników młodocianych, do tych osób stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Wymagane, na niektórych kierunkach kształcenia, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczki zdrowia) nie wchodzą w zakres badań określonych w cytowanym rozporządzeniu. Badania te może wykonać lekarz rodzinny.

Przypominamy, że zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych oraz w czasie miesięcznej praktyki zawodowej nie mogą zagrażać zdrowiu uczniów co wynika z przepisów BHP w placówkach nauczania, Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zatrudnianie młodocianych. Zatem przestrzeganie przepisów BHP podczas zajęć praktycznych wyeliminuje potencjalne zagrożenia dla zdrowia uczniów.

Pliki do pobrania:

Szkolenie lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy 11.04.2019.

W czwartek 11 kwietnia 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze odbyło się organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Zielonej Górze szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy.
Program szkolenia obejmował tematy:

 1. „Uwarunkowania zdrowotne i społeczne urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli w świetle badań odwoławczych prowadzonych w Województwie Lubuskim w latach 2008-2017. Analiza sytuacji orzeczniczej i zdrowotnej”
  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Tomasz Gajewski
 2. „Oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, jakie mogą wynikać z warunków pracy, jej rodzaju i sposobu wykonywania na podstawie wizytacji stanowiska pracy w wybranym zakładzie”
  Z-ca Kierownika Poradni Medycyny Pracy – lek. med. Maciej Ryngier
 3. „Przypadek kliniczny w orzekaniu o chorobie zawodowej ”
  Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze lek. med. Agnieszka Komarnicka-Plewa
 4. Aktualne problemy w medycynie pracy
  Kierownik Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia WOMP Zielona Góra – lek. med. Roman Pilecki

Uwaga!
Skarbnik zielonogórskiego oddziału PTMP przypomina o uregulowaniu zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018 r. wynosi: 100 zł dla członków pracujących zawodowo, 50 zł dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo.
Sekretarz oddziału będzie przyjmował deklaracje kandydatów na członka PTMP od lekarzy specjalizujących się. Druki deklaracji będą dostępne w dniu szkolenia.

Projekt Rehabilitacyjny

Logotypy programu finansowanego ze środków EFS, Programu Regionalnego

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze zaprasza do udziału w Projekcie „Profilaktyka
oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo
mieszkańców Województwa Lubuskiego
oraz osób powracających do pracy”

Projekt „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” nr RPLB.06.07.00-08-0007/18 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa: 6 – Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 – Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Wartość projektu: 1 198 272,00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich (wartość dofinansowania): 1 138 358,40 PLN.

Celem Projektu jest przywrócenie osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerw. związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub max możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego Programu rehabilitacji medycznej dla osób z terenu Woj. Lubuskiego (w czasie trwania Projektu, w latach 2018-2020).

Kontakt / Informacja / Rejestracja:
Zakład Rehabilitacji WOMP w Zielonej Górze
ul. Dąbrówki 15 c, 65-096 Zielona Góra
tel. 68 328 48 08, 68 328 48 09


W celu zwiększenia dostępności dla pacjentów korzystających ze świadczeń fizjoterapeutycznych w ramach projektu, WOMP w Zielonej Górze wydłużył godziny pracy Zakładu Rehabilitacji: piątek do godz. 20.00 oraz soboty w godzinach 9.00-13.00.

Wykaz sobót pracujących Zakładu Rehabilitacji WOMP w Zielonej Górze dla pacjentów projektu w 2020 roku.:

 • 18 stycznia 2020
 • 22 lutego 2020
 • 14 marca 2020
 • 18 kwietnia 2020
 • 23 maja 2020
 • 13 czerwca 2020
 • 18 lipca 2020
 • 22 sierpnia 2020
 • 12 września 2020
 • 17 października 2020
 • 7 listopada 2020
 • 5 grudnia 2020


…więcej tutaj

Logotypy programu finansowanego ze środków EFS, Programu Regionalnego

Do góry